Nytt specialutskick från Skolporten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ANNONS: Sanoma utbildning söker en förlagsredaktör!
 
Specialutgåva från Skolporten
Temabrev: Nyanlända
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
ANNONS från Skolverket: Ny i Sverige? Lär dig mer om den svenska skolan.
 
16 november 2015

I det första av Skolportens temabrev har vi valt att fokusera på nyanlända barn och ungdomar i skolan. I brevet hittar du en mängd artiklar och relevant forskning som vi hoppas kan inspirera dig och fungera som ett stöd i ditt arbete.

God läsning önskar Skolportens redaktion.
 
ANNONS från SPSM: Spel för språkinlärning och begreppsbildning hittar du hos oss!
 
De vanligaste frågorna till Skolverkets nya hjälplinje
 
I mitten av oktober öppnade Skolverket en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och skolhuvudmän kan ringa för att få råd och hjälp att lösa frågor kring nyanlända elevers lärande. Här presenteras de vanligaste frågorna från skolledare respektive lärare - med svar från Skolverket.
Skolporten
Vägar till ett bättre mottagande
 
En bra start är nyckeln till en lyckad skolgång för nyanlända elever. Goda exempel visar vägen.
Skolporten
Så kan kunskaperna kartläggas
 
Rektorer och lärare måste bli bättre på att snabbt se och förstå vad nyanlända elever kan för att anpassa undervisningen efter varje individ.
Chef & Ledarskap
Anniqa Sandell Ring har i sin masteruppsats undersökt hur en skola genom olika kartläggningsaktiviteter söker information om nyanlända elevers erfarenheter och kunskaper. (pdf)
Göteborgs universitet
Språkutveckling
 
Hur hjälper man bäst elever som är nya i Sverige att komma in i svenska språket? Vi hör tre lärare ur tidigare program som alla möter den utmaningen i sin vardag.  (webb-tv)
Utbildningsradion
Estetiska ämnen fyller en viktig funktion när nyanlända elever ska lära sig svenska. Det säger bild- och slöjdläraren Helena von Malortie som undervisar elever som precis anlänt till Sverige.
Skolvärlden
Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. (webb-tv)
Utbildningsradion
Är du nyfiken på Skolforskningsinstitutet?
 
Annons
Läs hela intervjun
Lena Adamson, direktör för Skolforskningsinstitutet, berättar i denna intervju om hur hon ser på forskning i skolan och på institutets roll: "Man kan aldrig nog betona lärarnas betydelse."
Läs hela intervjun
Undervisning
 
På Grimstaskolan i Vällingby arbetar lärarna med genrepedagogik för att hjälpa både nyanlända elever och andra elever med svenska som andraspråk till bättre skolresultat.
Skolporten
Blockundervisning som spänner över alla ämnen ger färre nya begrepp för eleverna. Det har gett alla elever på Seminarieskolan i Landskrona en skjuts i betygen. Särskilt har det hjälpt de nyanlända.
Sydsvenska Dagbladet
Nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska har bättre chans att lyckas i skolan om de får använda båda språken i klassrummet. Det visar ny Malmöforskning från NO-lektioner i en klass där eleverna fick växla mellan svenska och arabiska för att förstå.
Sydsvenska Dagbladet
Samtidigt som rekordmånga flyktingar kommer till Sverige är det stor brist på lärare som kan lära ut svenska till nyanlända elever. Men det finns skolor som istället för att vänta in språket tillämpar tvåspråkig undervisning (webb-radio).
Utbildningsradion
Nu ska nyanlända elever få lättare att hänga med i undervisningen. Det med hjälp av korta undervisningsfilmer på det egna språket.
Sveriges Radio
För nyanlända ungdomar är hälsa och idrott i skolundervisningen viktigt och roligt. Men för att lyckas måste aktiviteterna anpassas och vara tydliga.
Skolvärlden
"Det blev tydligt hur viktigt det är för lärandet att skapa utrymme för samtal." Det säger Anna Åhlund som forskat om hur nyanlända elever agerar i andraspråksundervisningen.
Skolporten
David Saleh undervisar nyanlända ungdomar i sex och samlevnad och handleder lärare runt om i Sverige i att närma sig ämnet med elever från andra kulturer. (webb-tv)
Utbildningsradion
När matematikundervisningen är kommunikativ får flerspråkiga elever möjligheter att lyckas. Den slutsatsen drar Eva Norén i sin avhandling.
Skolporten
För att nyanlända elever ska integreras i det svenska samhället och den svenska skolan krävs bland annat rätt innehåll i utbildningen och rätt förhållningssätt från lärarna.
Lärarnas tidning
Dubbelt så lång tid med modersmålsspråket. Det är en del i introduktionsteamets framgångsrika arbete med nyanlända i Kungsbacka. Projektet som nu har fått förlängt i ett år.
Sveriges Television
Ny bok om nyanlända och lärande
 
Annons
Läs mer

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling. Redaktör för boken är Nihad Bunar.

Läs mer på Natur & Kulturs hemsida
Samarbete i arbetslaget - och mellan huvudmän
 
På F–9-skolan Söderporten i Norrköping jobbar man för att göra eleverna redo för ordinarie undervisning i alla ämnen på högst ett år. För att klara det krävs ett tätt samarbete i lärarteamet.
Skolporten
De kom från det krigshärjade Syrien för några månader sedan. Nu bussas de från invandrartäta Norsborg till en skola i Tullinge där de undervisas på svenska och arabiska samtidigt. Och det går bra för dem – i alla ämnen.
Dagens Nyheter
Ljusdals kommun satsar på unikt projekt med språkassistenter i skola och förskola. I det ska flerspråkiga barn och elever få mer stöd i skolan samtidigt som personer med försörjningsstöd får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
Hela Hälsingland
Med bussning till en skola med få nyanlända och introduktionsklass, med undervisning på både svenska och arabiska, lyckas Botkyrka kommun ge nyanlända elever en snabb start.
Svenska Dagbladet
Skolorna i Västmanland ställs inför stora utmaningar i mottagandet av alla nyanlända barn. Samarbete över kommungränserna har blivit avgörande för att lyckas bra.
Sveriges Television
SKL:s inspirationsmaterial: Skolgång för nyanlända elever
 
Inspirationsmaterialet bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Här finns exempel på hur några kommuner har valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande. (pdf)
SKL
Skräddarsydd utbildning ger arbete åt nyanlända
 
Om två veckor är Solomon Tewelde utbildad bilmekaniker och börjar jobba på Keolis verkstäder. Enligt Ulla Järlsäter på Arbetsförmedlingen har arbetsmarknadsutbildningar visat sig vara ett framgångsrikt sätt att ge nyanlända en anställning.
Dagens Nyheter
”Övergången till ordinarie klass den svaga länken”
 
Nyanlända elever får inte det stöd de behöver när de ska börja i ordinarie klass. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.
Skolvärlden
Nytt fokusområde: nyanlända elevers lärande
 
Annons
Läs mer
 Utmaningarna är inte bara här och nu! Vill du jobba långsiktigt med förutsättningarna för nyanlända elevers lärande? Ifous planerar tillsammans med sina medlemmaren FoU-satsning med detta tema. 
Läs mer
Skolan och samhället
 
I sin avhandling har Ylva Svensson undersökt invandrarungdomars anpassning i miljöer som skolan, hemmet och bostadsområdet.
Skolporten
Ulrika Wernesjös avhandling handlar om hur ensamkommande flyktingbarn i Sverige upplever vardagen i skolan och i samhället i stort.
Skolporten
Birgitta Ljung Egeland har intervjuat barn med migrationsbakgrund om deras erfarenheter av den svenska skolan. Barnen berättar om en känsla av utanförskap – de flesta har aldrig varit hemma hos ett svenskt barn.
Skolporten
Hur påverkar skolsystemet nyanlända elevers möjlighet att bli socialt inkluderade i skolan? Eva Skowronskis studie visar att rent socialt finns det en fördel att ganska tidigt låta de nyanlända möta de andra eleverna i ordinarie undervisning.
Skolporten
Mottagandet, de första skolåren och vänner med liknande erfarenheter är viktiga för flyktingbarnens identitetsskapande, visar Ulrika Wiggs avhandling.
Skolporten
Internationell utblick: Tyskland och Nya Zeeland
 
Germany managed to raise test scores while reducing educational inequality. But with the dramatic influx of migrants, will its success last?
The Atlantic
I en forskningsöversikt beställd av det nyzeeländska utbildningsdepartementet har över 130 forskningspublikationer relevanta för förståelsen av flyktingbarns skolgång analyserats.
Skolverket
This review sought to identify school-based strategies for helping resettled refugee children to adapt to their new environment. (pdf)
thehub.superu.govt.nz