Allt om inkludering i klassrummet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ANNONS: Utöka din behörighet  via högskolan Väst
 
Specialutgåva från Skolporten
Temabrev: Inkludering
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
ANNONS: Skolverket -vill du bli sfi-lärare?
 
Mars 2016

I Skolportens temabrev uppmärksammar vi aktuella och relevanta frågor för dig som är lärare och skolledare. Temat denna gång är inkludering i skolan. Brevet innehåller artiklar, intervjuer och relevant forskning i ämnet. Vi hoppas att materialet kan inspirera och fungera som ett stöd i ditt arbete.

God läsning önskar Skolportens redaktion
ANNONS: SPSM - Vi utökar vårt läromedelsutbud på webben
 
 
Olika är bra
 
Om tron på att alla kan bidra. Men också om noggrann planering. "Inkluderande undervisning handlar i grunden om ditt eget bemötande," säger Markus Nyman, högstadielärare på Nybodaskolan i Tyresö.
Skolporten
Lärare och elever har kommit i kläm när kommunen drivit igenom sin vision om inkludering. Det menar Lärarförbundet i Tyresö.  
Specialpedagogik
Det är inkludering som gäller. Men menar du och jag samma sak med ordet? Vi för samman forskaren Claes Nilholm och lärarna Helena Wallberg och Kenth Hedevåg till en diskussion om ett ord i ropet.
Specialpedagogik
Tidningen Lika Värde: Tema Inkludering (pdf).
Specialpedagogiska skolmyndigheten
I Peter Degerskärs slöjdsal i Karlskrona går särskoleelever och grundskoleelever i samma grupp. ”Ibland är det rättvist att ge några mer tid än andra. Men alla ska känna att de får det lilla extra. Det som lyfter dem”, säger han.
Uttryck
ANNONS: Skolverket: missat matematiklyftet? Delta nu via webben!
 
Artiklar från forskningsmagasinet Skolporten
 
Att anpassa skolan efter elevers olikheter gynnar alla elevers lärande – inte bara dem som behöver stöd.
Skolporten
Inkludering är när varje elev upplever sig vara delaktig i ett sammanhang och har en naturlig plats i skolans verksamhet. Det menar Katja Vinulv, biträdande ­rektor ­på Wieselgrensskolan i Helsingborg.
Skolporten
– Vi upplevde att många konflikter uppstod på rasten och togs med in i skolan. I dag har vi fler pedagoger ute på rasterna och erbjuder lärarledda rastaktiviteter, säger Christina Lindblad, rektor på Gunnarsbo­skolan i Mullsjö.
Skolporten
Inkludering är upplevelsen av att vara delaktig i det sociala och kunskapsmässiga sammanhanget, hela dagen. Det säger Fredrik Plahn, rektor på Troll­bäckens förskolor och skolor i Tyresö.
Skolporten
Bättre organisatoriskt stöd för specialpedagogiken kan göra stor skillnad för eleverna. Men det kräver att rektor tar täten för verksamheten (pdf).
Skolporten
För två år sedan startade Beda Hallbergs gymnasium, som bland annat riktar sig till ungdomar som hoppat av (pdf).
Skolporten
Många har svårt att koncentrera sig i skolan
 
Annons
Läs mer
Visst känner du också någon? Om svaret är ja, kan du helt kostnadsfritt låna produkter som är anpassade för elever med koncentrations- och andra inlärningssvårigheter. Lärarens röst förstärks och gör det lättare för eleven att fokusera under en hel skoldag.
Läs mer
Ny vision kring inkluderande lärarutbildning
 
Europa behöver gemensamma riktlinjer för en inkluderande lärarutbildning. Det slår forskare från 25 länder fast i en gemensam rapport.
Specialpedagogik
EU-projektet ”Teacher Education for Inclusion”, som drivs av European Agency. Projektet handlar om att göra inkludering till en överordnad princip i de deltagande ländernas lärarutbildningar. (pdf)
European Agency for Development in Special Needs Education
Forskning om inkludering
 
Hur omsätts inkludering i praktisk handling i skolan? Den frågan är i fokus i en ny FoU-rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs rapporten. (pdf)
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Flertalet lärare ser individens problem som ett hinder vid inkludering av barn med autismspektrumtillstånd, visar Ann-Charlotte Linton i sin studie.
Skolporten
Många lärares föreställningar kring autistiska barn kretsar kring det medicinska och att det är eleven som har en svårighet i stället för tvärtom, visar en ny avhandling från Linköpings universitet.
Skolvärlden
I denna rapport inkluderas tre översikter inom området specialpedagogik/inkludering. (pdf)
Vetenskapsrådet
Elevernas perspektiv tas sällan till vara i forskningen om inkludering. För lite intresse har också riktats mot inkluderingsprocesser inne i klassrummet. Claes Nilholm och Barbro Alm förvånas över de många bristerna i forskningen om inkludering. Det är ju för elevernas skull som inkluderingen görs.
Skolverket
Specialpedagoger gör skoldagen lättare för elever med autism.
Lärarnas tidning
En av skolans största utmaningar är att klara av mångfalden. Det menar Julie Allan, professor i Equity and Inclusion vid University of Birmingham. Elever är olika i en mängd avseenden och många lärare upplever det som en stor utmaning att undervisa alla elever.
Skolverket
Hur ser olika yrkesgrupper i skolan på arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Det har forskaren Gunilla Lindqvist undersökt i sin avhandling.
Skolporten
Konferens: Att leda en inkluderande skola
 
Annons
Läs mer
Hur skapar man en skola där alla kan lära utifrån sina villkor? Hur kan politiker och förvaltning tillsammans med skolledare och elevhälsoteam bidra till att skapa goda lärmiljöer? Den 16 maj arrangerar Ifous i samarbete med SKL en konferens där du kan ta del av aktuell forskning om hur man formar miljöer som möter elevers olikheter.
Läs mer
Inkludering i klassrummet
 
Ibland är det nödvändigt med exkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd. För många elever innebär det en positiv förändring att gå i särskild undervisningsgrupp, visar Skolinspektionens granskning.
Skolvärlden
I Tyresö har de kommunala skolorna skrotat små specialklasser. De undviker också att skicka elever med särskilda behov till andra kommuner och kallar synsättet ”En skola för var och en”. Deras nya arbetssätt är så intressant att forskare under tre år riktar blickarna mot kommunen.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Hur kan skolor lyckas med inkludering? På Rannebergsskolan i Angered har man anställt inkluderingspedagogen Lena Ekstrand. Hennes uppgift är att få alla att känna sig inkluderade.
Utbildningsradion
Ny forskning från Ifous om inkluderande lärmiljöer
 
Under 2012-2015 genomförde Ifous ett forskningsprogram om Inkluderande lärmiljöer tillsammans med tolv skolhuvudmän, Malmö högskola och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resultatet blev bland annat elva utvecklingsartiklar, skrivna av lärare, som handlar om just inkluderande lärmiljöer i skolan.
Skolporten
Här hittar du de tre slutrapporterna från Ifous FoU-program ”Inkluderande lärmiljöer”.
Ifous
Inkludering med hög måluppfyllelse
 
Forskningsbaserat arbete utifrån gemensam tankestil, där inkludering är viktig del, har lett till den höga måluppfyllelsen för Nossebro skola i Essunga kommun i Västra Götaland. Detta enligt den första rapporteringen i en forskningsstudie av Elisabeth och Bengt Persson vid Högskolan i Borås.
Skolverket
Hur ska jag räcka till? Det är den vanligaste frågan lärare ställer sig när de handlar om inkludering. ”Jag vill hellre prata om tillgänglighet och om att handskas med olikheter”, säger Fredrik Ahlén, författare till en ny bok om inkludering.
Skolvärlden
Rektorer pekar ut barns individuella brister som en vanlig faktor bakom behov av särskilt stöd. Uppfattningen går på tvärs mot den svenska inkluderingstanken, menar forskaren Gunilla Lindqvist.  
Skolvärlden
Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stort stödbehov. Men att använda särskilda undervisningsgrupper kräver noggranna avvägningar, visar en ny studie från Skolverket.
Skolverket
Elevernas perspektiv tas sällan till vara i forskningen om inkludering. För lite intresse har också riktats mot inkluderingsprocesser inne i klassrummet. Claes Nilholm och Barbro Alm förvånas över de många bristerna i forskningen om inkludering. Det är ju för elevernas skull som inkluderingen görs.
Skolverket
Kan autistiska elever gå i en vanlig grundskoleklass? Kungsholmens grundskola i Stockholm har stor erfarenhet av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd – bland annat med hjälp av inkluderingspedagoger.
LÄRA Stockholm nr 1/2015
Catarina Schmidts forskning visar på vikten av ett aktivt arbete kring texter i skolan som integrerar samtal om böckers innehåll, men också att barn görs delaktiga i bearbetningen av sin egen textproduktion.
Skolporten
Skolledare måste ha en klar bild över vilka normer som råder i organisationen – och vilka av dem man bör fokusera på för att förändra praktiken och uppnå inkluderande lärmiljöer. Det är en av de viktigaste slutsatserna i Magnus Erlandssons forskningsstudie.
Ifous
Anton Cederfjärd går i en vanlig klass, men läser enligt särskolans läroplan. Utvecklande för alla elever, tycker lärarna på skolan.
Specialpedagogik
Temadag Inkludering, 28 september, Stockholm
 
Temadag Inkludering, 28 september, Stockholm
En inkluderande undervisning innebär att olikheter ses som en givande tillgång. Vad säger forskningen om vilka strategier som är mest framgångsrika? Ta del av en praktiknära dag där olika modeller för lärande och undervisning presenteras. Träffa också speciellt inbjudne talaren David Mitchell, University of Canterbury in Christchurch, New Zealand.
Läs mer och boka plats
Ingen rak väg till inkludering
 
Skolan ska vara inkluderande, annars kan man inte uppnå exellens – en kvalitetsmässigt exceptionellt hög nivå – och rättvisa, samt vara ett reellt uttryck för demokratin Det hävdar Thomas Skrtic från USA, som haft en stor påverkan på synen på specialpedagogik.
Skolverket
Det är ett brott mot skollagen för en kommun att placera elever med stort behov av stöd i särskilda resursskolor, enligt Skolinspektionen och Förvaltningsrätten. Nej, det är det inte alls, hävdar Linköpings kommun och vänder sig nu till Kammarrätten.  
Lärarnas tidning
Det är inte tillåtet att placera elever med extra stort behov av stöd i särskilda skolor, enligt en dom från förvaltningsrätten i Stockholm. Men Linköpings kommun överväger att överklaga domen.
Lärarnas tidning
Material och riktlinjer för inkludering
 
Detta dokument är tänkt att fungera som vägledning för att stödja medlemsländerna i deras strävan efter att upprätta system för mer inkluderande undervisning.
European Agency
I ett nytt stödmaterial presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga på samma villkor som sina skolkamrater.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Nu finns ett nytt webbaserat material som ger stöd i förändringsarbete mot mer inkluderande arbetssätt. Med inkluderande arbetssätt menas att verksamheten erbjuder aktiviteter där alla elever kan delta och vara delaktiga på sina villkor, utan att någon utestängs.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vad krävs för att barn och elever med funktionsnedsättning ska känna sig inkluderade i skolan? Varför minskar antalet elever i särskolan och specialskolan? Hur ska specialskolans resultat förbättras?
Skolverket
Särskilt begåvade elever
 
Tord Söderqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om regeringsuppdraget som getts till Skolverket om att stödja skolors arbete med särskilt begåvade elever. (webb-tv)
Utbildningsradion
Har du en elev som resonerar och associerar med en skärpa och hastighet som sticker ut? Här finns stöd och inspiration för dig att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.
Skolverket
Skolverket har tagit fram ett nytt stödmaterial för elever med särskild begåvning. ”De behöver bli accepterade av sina lärare och sina kamrater. Och de behöver utmaning i undervisningen”, säger Johan Börjesson, Skolverket.
Sveriges Radio
Särskilt begåvade elever ska få bättre stöd och stimulans i skolan. Skolverkets stödmaterial får dock kritik från en ledande expert som själv hoppat av uppdraget.
Lärarnas tidning
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder, Stockholm
 
Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder, Stockholm
Sista chansen att boka till boka-tidigt-pris! Med stort fokus på relationer och förhållningssätt välkomnar vi till två intressanta dagar. Dessutom föreläsningar om dyskalkyli, läs-och skrivsvårigheter och samverkan. Stockholm 25-26 april.
Läs mer och boka plats