Juni 2016

Detaljplaneprojektet Solbrinken-Grundet, som startades under vintern, är ett av de allra sista av de så kallade förnyelseområdena i Boo. Som de flesta vet, så handlar det om tidigare fritidshusområden, där kommunen moderniserar vatten- och avloppshanteringen och vägarna, ofta i samarbete med lokala vägföreningar.
I några av de andra projekten är det nu dags för samråd.
Samråd: Mjölkudden-Gustavsviks gård
 
Snart är det dags för samråd kring det planförslag och den gatukostnadsutredning som nu tagits fram, och där resultaten från kvartersdialogerna i området spelat en viktig roll. Vi skickar en särskild inbjudan när datum är bestämt.

Projektets gränser har justerats något, vilket innebär att en del fastigheter har tillkommit. De berörda fastighetsägarna kommer att få information om detta i samband med att vi bjuder in till samråd.

Under april har vi inventerat den växtlighet och de anläggningar i området som kan beröras av den kommande utbyggnaden.
Samråd: Boo Gårds skola
 
Ett planförslag för Boo Gårds skola är nu på samråd.
Det handlar främst om utbyggnad av skolan, ny sporthall vid Boovallen samt parkering på Booladan-tomten.

Öppet hus hölls i skolan den 20 juni, men synpunkter kan lämnas (skriftligt) till och med 25 augusti. Läs mer på webbplatsen (se nedan)!
Alla delar på gatukostnaderna
 
Ibland får vi frågor om ifall alla fastighetsägare verkligen ska betala gatukostnader i sitt område.

- Ja, alla är med och betalar, säger Karin Stadig, som samordnar förnyelseplaneringen i sydöstra Boo.

- Om kommunen tar över huvudmannaskapet från en eller flera vägföreningar, så behöver vägarna i de allra flesta fall rustas upp och breddas till kommunal standard. Vid upprustningen uppstår nya kostnader, som fördelas mellan fastighetsägarna som har nytta av vägen. Har vägföreningen skött sina vägar bra och gjort vissa upprusningar behöver kommunen göra mindre och då blir också kostnaden lägre.

- Däremot betalar man olika mycket. Avgifterna anpassas bland annat efter fastighetens (tomtens) storlek, möjligheten till avstyckning samt byggrätt. Det är därför vi gör en gatukostnadsutredning, avslutar Karin Stadig.
Förskjuten genomförandetid – vad betyder det?
 
Eftersom vägarna i sydöstra Boo är gamla, smala, och krokiga prioriteras kommunala anläggningar av vatten- och avloppsledningar samt upprustning av vägar, innan enskilda fastighetsägare får börja bygga. VA-ledningar ska först ner i marken och bärkraftig väg ska anläggas ovanpå. Annars kan vägarna, och kanske även ledningarna, köras sönder av den tunga trafik som blir följden då många vill bygga och bygga ut samtidigt.

Därför tillämpar kommunen numera förskjuten genomförandetid i förnyelseområdena. Det kan vara till exempel två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, beroende på hur lång tid man bedömer att utbyggnaden tar. Du som vill söka bygglov så fort detaljplanen är klar får gärna göra det, men du får däremot inte börja bygga förrän perioden av förskjuten genomförandetid är över.
Kvartersdialoger och undersökningar i Solbrinken-Grundet
 
Under våren har vi haft kvartersdialoger med de som bor i området Solbrinken-Grundet. Tack alla som kommit, för kloka frågor och värdefull information! Det är till stor hjälp i vårt arbete att ta fram ett bra planförslag för området.

I maj startade förprojekteringen i området. Vi börjar med inmätning och fortsätter med geotekniska undersökningar, i form av fältmätning och provborrning i vägarna.

Alla fastighetsägare i området Solbrinken-Grundet har fått informationsbrev om detta i samband med att arbetet satt igång.
Provborrningar i Dalvägen-Gustavsviksvägen
 
Nu under sommaren undersöks markens egenskaper ytterligare inför kommande ombyggnad av vägarna. Konsultföretaget Bjerking gör geotekniska undersökningar och tar markprover med borrbandvagn för kommunens räkning. Arbetet sker på dagtid och mindre buller kan förekomma. Fastighetsägarna i området har fått brev om detta.

Detaljprojekteringen beräknas vara klar i oktober.
Läs mer på webben
 
På www.nacka.se finns alltid den mest aktuella informationen om förnyelseprojekten i sydöstra Boo. Där ser du också hur du kan komma i kontakt med projektledarna.