Sommarhälsning
 
Efter en händelserik vår börjar vi närma oss den efterlängtade sommaren.   
Det pågår ett intensivt arbete för att möta nyanlända flyktingars behov av bostäder. I detta nummer av BoendeNytt kan du bland annat läsa om Stadens möte med privata fastighetsägare utifrån den nya bosättningslagen och årets kartläggning av hemlöshet. Det höga trycket på bostadsmarknaden fordrar kraftsamling och snabba lösningar samtidigt som vi behöver fortsätta det långsiktiga arbetet.

Ett gott exempel på en sådan kraftsamling var den inspirationsdag för kampen mot hemlöshet som vi stod som medarrangör för 14 april. Så länge det finns hemlösa måste vi kraftsamla. Det finns ett stort engagemang i hemlöshetsfrågan och mycket arbete läggs ner på att förebygga hemlöshet samt att förbättra situationen för hemlösa personer i Göteborg.
Att ge inspiration i det fortsatta hemlöshetsarbetet är därför en viktigt fråga för staden. Läs mer i artikeln nedan.

Vi på boendeavdelningen vill passa på att tacka er alla för ett mycket gott samarbete och önska er en fortsatt skön sommar!

Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
 
Ett unikt möte om hemlöshet
 
Med drygt 400 deltagare, representanter från 16 kommuner, inklusive danska Odense, och en rad organisationer, fastighetsbolag och myndigheter ordnade Göteborg 14 april en dag om kampen mot hemlöshet. Besökarnas summering var idel lovord.
 
Göteborg har sedan ett år tillbaka en hemlöshetsplan med visionen att skapa en stad utan hemlöshet. Som ett led i detta arbete ordnades denna inspirationsdag tillsammans med Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission och tidningen Faktum.

-Det var en unik konferens då staden för första gången gått samman med olika organisationer från den idéburna sektorn för att ordna en inspirationsdag med temat hemlöshet, säger Christina Eide, avdelningschef på fastighetskontorets boendeavdelning. Hon anser att inspirationsdagen lett till förstärkt samverkan som kommer att utvecklas ytterligare.

Vågade språnget
En av huvudtalarna på arrangemanget, som hölls på Draken i Folkets hus, var Sam Tsemberis från New York. Där har han grundat Pathways to housing, en organisation som redan 1992 vågade ta språnget och erbjuda människor i hemlöshet en bostad först. Att på det viset arbeta i omvänd ordning, utan förberedande behandling, övervakning och träning, har visat sig vara ett framgångsrecept.  Det är nu en del i Göteborgs Stads sätt att bekämpa hemlösheten.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, beskrev i sitt anförande vilka politiska åtgärder han ansåg nödvändiga för att alla ska kunna hitta en bostad på marknaden. Det handlade inte bara om behovet av nybyggnad och renoveringar, utan också om hur bostadsbeståndet ska bli mer åtkomligt för personer med lägre inkomster.

Mariette Hilmersson, vd för Förvaltnings AB Framtiden, representerade allmännyttan och redovisade dess roll i stadens hemlöshetsarbete. Hon beskrev hur Framtiden med dotterbolag arbetar förebyggande och även bidrar till att fler hemlösa får en bostad.
 
Höga betyg
I utvärderingen av inspirationsdagen blev det genomgående höga betyg för såväl konferensen som sådan som för hur inspirerande den var. ”Tack för en väldigt bra konferens. Ni lyckades verkligen hitta en bra blandning mellan det nationella och det lokala, så att det blev intressant även för oss som kom utifrån”, summerade Malmö stad.

”Det var en mycket givande, tänkvärd och inspirerande dag. Fler saker att ha i åtanke och beaktning samt ett snurr hur man kan förbättra det som finns och lägga till nytt”, hälsade Eskilstuna kommun.  

-Vi har fått mycket uppskattning från andra kommuner som besökte konferensen och vi ser fram mot att öka samverkan och erfarenhetsutbyte med flera kommuner, säger Mikael Chrona, utvecklingsledare på fastighetskontorets boendeavdelning.

Läs om Göteborgs Stads hemlöshetsarbete

Bilder från inspirationsdagen
Subvention ska ge fler trygghetsbostäder
 
Takten för att skapa fler trygghetsbostäder behöver ökas. Att subventionera ombyggnader kan vara ett sätt att stimulera fastighetsägare att skapa fler boenden, anser kommunstyrelsen i ett beslut från april.

Fastighetskontoret har därför under maj månad startat en arbetsgrupp med representanter från kommunala och privata fastighetsägare. Gruppen ska se över hur takten kan ökas och hur en subvention, som ska täcka en del av kostnaderna vid iordningställandet av bostäderna, kan utformas.

Den politiska ledningen i kommunstyrelsen har gett fastighetskontoret i uppdrag att utreda hur en startsubvention, en engångssumma, skulle kunna uppmuntra fastighetsägarna att satsa på trygghetsbostäder. Detta för att nå målet att 1 000 trygghetsbostäder ska iordningsställas till och med 2018. Sedan starten 2013 är idag cirka 600 bostäder inflyttade eller beslutade.

Ombyggnad kostsamt
Trygghetsboende är fysiskt tillgängliga bostäder där minst en person i hushållet fyllt 70 år. Boendet, som kan gälla såväl bostadsrätter som hyresrätter, ska innehålla minst 15 vanliga lägenheter om 1-3 rum samlade i grupp eller delvis insprängda bland fastighetens övriga lägenheter. De nuvarande subventionerna bidrar till att täcka kostnader för gemenskapslokaler och personal.

Vid en utvärdering från 2015 framgick att majoriteten av de boende gav höga betyg för social gemenskap och trygghet. Fastighetsägarna var också nöjda och ansåg att regelverket kring subventionerna var lätt överskådligt och enkelt att hantera.

Men det kom också tydliga signaler från fastighetsägarna att de ansåg att det var svårt att skapa trygghetsboenden i fastigheter där tillgängligheten var låg. Kostnaderna för ombyggnation blev för hög, ansåg de.
 
Bostadsanpassningsenheten informerar
 
För oss på bostadsanpassningsenheten har det hänt mycket sedan förra sommaren. Vi har haft stor personalomsättning vilket har påverkat handläggningstiden som tidvis har varit lång. Sedan april är vi återigen full styrka. Våra nya medarbetare har olika utbildningsbakgrund och erfarenheter med sig vilket vi tror kommer bidra till att verksamheten fortsätter att utvecklas.
I detta nummer av Boendenytt kan du läsa mer om Johanna, Jesper och Stefan. Vill du ha en uppdaterad adresslista med oss handläggare, skicka ett mejl till: bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se

Utbildningsdag om bostadsanpassning och intygsskrivning
Den 9 november kommer vi ha en utbildningsdag för intygsskrivare om bostadsanpassning och intygsskrivning. Redan nu kan du anmäla ditt intresse för utbildningsdagen via bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se. Efter sommaren kommer inbjudan med anmälan att finnas på Boendeportalen under fliken ”Intygsskrivare”.

Till dig som skriver intyg
boendeportalen under fliken ”Intygsskrivare” hittar du information om hur du kan utforma ett intyg för en bostadsanpassningsansökan. Du kan även hitta svar på dina frågor under Frågor & Svar (FAQ). Finns inte svaret på din fråga där kontakta oss gärna via e-posta på bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se så återkommer vi med svar.

Ansökan via e-tjänst
Vi vill påminna om att man kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst på www.goteborg.se. Informera gärna om att den finns inför en bostadsanpassning.

Enheten kommer att vara bemannad under hela sommaren, men med minskad personalstyrka. För att komma i kontakt med tjänstgörande handläggare kontakta oss gärna via växeln 031-365 00 00.

Trevlig sommar önskar vi till er alla!
 
Fem korta frågor till Johanna – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har studerat till legitimerad arbetsterapeut vid Göteborgs Universitet. Som arbetsterapeut har jag kunskaper inom rehabilitering och habilitering av människor som på grund av skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har nedsatt förmåga att klara av sin vardag.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Innan jag började här arbetade jag först på Högsbo Sjukhus och senare på Sahlgrenska Universitetssjukhus med rehabilitering av personer i olika åldrar och med olika problematik.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Jag hörde om fastighetskontoret första gången under utbildningen, i en kurs som handlade om just bostadsanpassning. Eftersom jag arbetade med att underlätta för personer med olika typer av nedsättningar lockade tjänsten mycket, då jag får utnyttja min kompetens inom ett helt annat område än vad jag är van vid.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Jag kommer att arbeta som handläggare i bostadsanpassningsärenden, vilket betyder att jag får vara en del i att underlätta människors vardag och göra den lite enklare.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Det bästa är att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och oerhört viktiga. Det är varierade arbetsuppgifter då det är en blandning mellan administration och att åka hem till sökande på platsbesök och man har många kontaktytor. Dessutom är kollegorna underbara!
Fem korta frågor till Jesper – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har studerat på fastighetsakademin till fastighetsförvaltare ( 2,5 år).

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Bostad AB Poseidon som husvärd.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Rätt mycket, att man har sociala kontrakt, att man står som ägare för all mark som Göteborgs Stad äger, och att man beviljar bidrag för handikappsanpassningar i hemmet.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassnings enheten?
Jag jobbar som ingenjör och handlägger anpassningar såsom hissar, ombyggnad av badrum m.m

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassnigs enheten?
Friheten att styra sina egna projekt och att man gör något bra för människor, hjälper dom att klara sin vardag.
Fem korta frågor till Stefan – nyanställd på bostadsanpassningsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är sjuksköterska och byggingenjör.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag arbetade senast på ett danskt byggföretag som heter Aarsleff som byggledare. 
Innan dess arbetade jag på ambulansen här i Göteborg samt i Kungsbacka.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Något begränsat om man jämför med vad jag vet idag men jag kände till att fastighetskontoret förvaltade mark och fastigheter.

Vad ska du jobba med på bostadsanpassningsenheten?
Jag skall jobba med bostadsanpassningar, Att få till bra anpassningslösningar samt handlägga de ansökningar som ligger till grund för en eventuell anpassning av en bostad.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsanpassningsenheten?
Det är ett fritt jobb med många intressanta möten med människor runt om man får kontakt med. Variationen mellan att vara inne och att få komma ut passar mig bra. Sedan verkar det vara ett trevligt gäng som arbetar på kontoret!
Göteborg ska bli en bra stad att åldras i
 
Göteborg har anslutit sig till ett nätverk med närmare 300 städer runt om i världen. Namnet är Age-friendly city, ett initiativ från FN:s WHO, som startades 2006.  Målet är att bli bra städer att åldras i. Varje stad åtar sig att inom en rad områden verka för att äldre personer ska ha en bra livssituation.  Åtagandet var ett av huvudämnena när fastighetskontoret hade sin nätverksträff för fysisk tillgänglighet den 1 juni.

Fastighetskontoret har samordningsansvar för den fysiska tillgängligheten i staden. Som ett led i detta arbete anordnas nätverksträffar två gånger per år där representanter för kommunala bolag och förvaltningar möts för att utbyta erfarenheter och försöka hitta samarbetsprojekt för att öka tillgängligheten.

Vid senaste träffen var Ulrika Cedervall från Senior Göteborg inbjuden för att berätta om det internationella åtagandet Age-friendly city som i skrivandes stund omfattar 287 städer med sammanlagt 113 miljoner människor i 33 länder.

Två trender
Göteborg var första stad i Sverige att ansluta sig till organisationen. Numera har även Uppsala ansökt om att få gå med.  

Arbetet med en åldersvänlig stad utgår ifrån de två internationella trenderna, åldrande befolkning och ökad inflyttning till städerna.

I en åldersvänlig stad vidtas åtgärder som gör att människor kan åldras på ett bra sätt. Det görs genom att äldre personers resurser tillvaratas, att deras beslut och livsstilsval respekteras, att deras delaktighet i samhällslivet främjas och att staden förutser och agerar på åldersrelaterade behov och önskemål.

Aktiviteter i höst
Planen för att uppnå målen görs i 5-årscykler, där de två första åren innehåller planering där äldre personer involveras för att exempelvis bedöma hur bra staden är att bo i för äldre. Detta ska leda fram till en handlingsplan som ska förverkligas under de tre följande åren. Inom femårsramen görs även utvärdering, och så börjar man om på en ny femårig plan.

6 oktober anordnas ett kunskapsseminarium ”Åldersvänlig tät stad” i samarbete med Älvstaden.  Syftet är att seniorperspektivet ska finnas med i stadsplaneringen. Målgrupper för seminariedagen är politiker samt chefer och tjänstepersoner inom planerande förvaltningar. Bland annat gästas mötet av representanter för Manchester, som blev Age-friendly city redan 2010 och då var Englands första medlem i nätverket.

Här kan du anmäla dig till kunskapsseminariet
Läs om Age-friendly city
Svag ökning av hemlösheten
 
Antalet hushåll registrerade som hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden har ökat med 3 procent jämfört med föregående år. Det visar årets kartläggning som genomförts under april.

Sammanlagt registrerades 3 435 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden. Främst är det hushåll som befinner sig i akut hemlöshet (situation 1) som ökat. Totalt innefattade hushållen 3 926 vuxna och 1 693 barn. Stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Angered hade flest registrerade hushåll, medan Centrum och Västra Göteborg hade minst antal.

Kartläggningen genomförs årligen i april månad som ett led i stadens plan och strategi mot hemlöshet. Rapporten färdigställs under juni månad och kommer därefter att publiceras på goteborg.se och boendeportalen.goteborg.se.
 
Läs om Göteborgs Stads hemlöshetsarbete
Läs rapporten om Stadens kartläggning
 
Fem korta frågor till Andreas – nyanställd på utvecklingsenheten, fastighetskontoret
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Kandidat i sociologi med inriktning mot socialpsykologi samt 2-årig Master i samhällsanalys och utredningsarbete, båda vid Umeå universitet.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Närmast från Boverket där jag var myndighetens samordnare för funktionshinderfrågor.
Innan dess Nationella sekretariatet för genusforskning i ett projekt för Svenska ESF-rådet.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Under tiden på Boverket träffade jag flera från fastighetskontoret på konferenser och vid ett besök här på plats.

Vad ska du jobba med på utvecklingsenheten?
Utvecklingsledare för funktionshinder, jag tar över stafettpinnen från Per-Anders Berntson.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på utvecklingsenheten?
Sociologen i mig är tacksam för det oerhört breda arbetsfältet, och det är dessutom lite som att kliva in i ett levande bibliotek varje morgon med så många professioner och kunnigt folk under samma tak.
Ny lag fordrar kraftsamling
 
Alla landets kommuner måste vara med och bidra till att lösa boendet för flyktingar som fått uppehållstillstånd. Det fastställs i en ny lag som trädde i kraft 1 mars i år. Detta var bakgrunden när politiker i fastighetsnämnden och byggnadsnämnden bjöd in privata och kommunala fastighetsägare till ett frukostmöte på Park Avenue den 20 maj.
 
Syftet med den nya bosättningslagen är att få en jämnare fördelning av nyanlända mellan landets kommuner. Lagen är ett resultat av de senaste årens stora flyktingmottagande som en följd av krig och oroligheter i vår omvärld.
 
För Göteborgs del innebär lagen att boende ska ordnas för 880 personer i år och ungefär dubbelt så många under 2017. Samtidigt ska kommunen hantera andra behov av boendelösningar för exempelvis hemlösa, äldre och för personer med funktionsnedsättning. De kommunala bostadsföretagen tar därför i år ett större ansvar än någonsin tidigare i arbetet med att förmedla lägenheter till olika grupper.
 
Samverkan viktig
Frukostmötet inleddes av kommunstyrelsens nyvalda ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) som satte tonen och underströk vikten av att kommun, näringsliv och civilsamhälle samverkar för att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför. Även fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S) betonade vikten av helhetslösningar och beskrev också det pågående arbetet med att ta fram temporära bostäder i Göteborg.
Michael Ivarson, direktör för social resursförvaltning, talade om vikten av att prioritera arbetet med social hållbarhet. Enligt forskning, som Ivarson refererade till, kan ökade skillnader i livsvillkor, utöver social oro, även leda till att den ekonomiska utvecklingen påverkas negativt.
 
Fortsatta kontakter
Totalt deltog ett femtiotal personer på frukostmötet. Erik Gedeck chef på fastighetskontorets Bostadsenhet berättade hur fastighetsägare konkret går till väga för att lämna lägenheter.
- Även om vi de senaste  två åren sett en positiv trend där kommunen erbjuds fler och fler lägenheter från privata fastighetsägare, så är behoven nu så stora att vi behöver ytterligare kraftsamling, säger Erik Gedeck.
Fastighetskontoret kommer att fortsätta att kontakta företag enskilt men det går också bra för företagens representanter att vända sig direkt till Marianne Ling eller till Erik Gedeck på Fastighetskontoret.

Bilder från frukostmötet