November 2016
 
Detaljplaneringen fortsätter inom alla områden i sydöstra Boo. I några av dem har planförslag och förslag till gatukostnadsersättning varit på samråd och bearbetats vidare. Andra är i förprojekterings- och uppstartsfasen.

Många undrar över hur områdets gröna ytor ska utvecklas - bevaras eller bebyggas? Kommunens biträdande planchef Angela Jonasson reder ut begreppen i denna upplaga av nyhetsbrevet:
Hallå Angela Jonasson - stämmer det att grönområdena i sydöstra Boo inte ska bebyggas?

- När kommunen tog fram detaljplanprogrammet för Sydöstra Boo konstaterade vi att många i området har långt till större sammanhängande grönområden och att de grönområden som finns är få. Därför är det viktigt att befintliga grönområden bevaras och görs tillgängliga när området kommer förtätas inom kvartersmark, alltså på privata tomter, förklarar Angela Jonasson.

Varför behövs ett program för hela området? Räcker det inte med detaljplaneringen?

- Syftet med detaljplaneprogrammet är att lägga fast områdets övergripande struktur, med målet att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Vissa funktioner, som kollektivtrafik, förskolor och rekreationsytor, kan inte hanteras i detaljplaneområdena var för sig. Det är frågor som måste lösas gemensamt för det större området. Då är det kommunens uppgift att hitta tillfredsställande lösningar för såväl nuvarande invånare som framtida generationer. Därför behövs programmet, fortsätter Angela.

Hur kan vägföreningar och fastighetsägarföreningar påverka var det ska byggas eller inte byggas?

- Hur föreningarnas mark skulle kunna exploateras diskuterades under programarbetet, innan arbetet med de olika detaljplanerna startade. I avvägningen mellan bevarande och exploatering föreslogs bara en större föreningsägd yta för ny exploatering i programmet: ängen vid Dalvägen. Den ägs av Gustavsviks fastighetsägarförening (GFF). Ytterligare en yta, vid Galärvägen-Riddarstigen, föreslogs också för ny exploatering, men den ytan är privatägd. 

- Kommunens inriktning är att övriga grönområden, som främst ägs av föreningar, ska bevaras. Markägarna, t ex GFF, har förstås rätt att föreslå alternativa lösningar. Det ska dock finnas mycket starka skäl för att kommunen ska göra ett avsteg från programmet och låta dessa grönområden bebyggas, avslutar Angela Jonasson, biträdande planchef.
Mjölkudden-Gustavsviks gård
 
Samråd om detaljplaneförslag och förslag till gatukostnadsutredning pågår t o m 30 november. Två Öppna hus har hållits i stadshuset.
Tack alla som kom! Kom ihåg att skicka in era synpunkter och förslag till utveckling, de är värdefulla i det fortsatta arbetet med planen!

Från och med 1 december ersätts Terese Karlqvist av  Anine Rondén som planarkitekt i projektet.
Dalvägen-Gustavsviksvägen
 
Detaljprojekteringen är nu inne i slutfasen. Att det tagit lång tid efter samrådet beror på att konsulterna har varit ute i området och utfört en detaljprojektering, som ska ligga till grund för en mer noggrann beräkning av gatukostnader.

Det reviderade planförslaget beräknas bli klart för granskning i början av 2017. Då informerar vi på webbplatsen och direkt till alla berörda.
Solbrinken-Grundet
 
Som framgår av webbplatsen, så fortsätter förstudien för gator och naturmark. Arbete pågår med att ta fram ett förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning, som vi beräknar att ställa ut för samråd under första halvåret 2017.
Dalkarlsängen med trafikplats
 
Efter kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts (KSSU) inriktningsbeslut i juni om sluttäckning av tippen, har vi börjat studera södra delen av området.

Vi undersöker vad man skulle kunna bygga i området, t ex skola, arbetsplatser och bostäder.
Boo Gårds skola
 
Efter sommarens samråd pågår nu arbetet med sammanställning av synpunkterna och att se över och utveckla detaljplaneförslaget.

Därefter skickas detaljplanen ut igen till de berörda.
Galärvägen
 
Kvartersdialoger har satt igång och alla boende i området har bjudits in. Era kunskaper och synpunkter i detta tidiga skede, alltså innan detaljplaneringen har startat, är mycket värdefull för oss.

Välkomna till dialogmöten!

Foton: Johannes Kruusi (Dalvägen-Gustavsviksvägen samt Mjölkudden-Gustavsviks gård), övriga Nacka kommun.
Läs mer på webben
 
www.nacka.se/sydostra-boo finns alltid den mest aktuella informationen om förnyelseprojekten i sydöstra Boo. Där ser du också hur du kan komma i kontakt med projektledarna.