Tack för i år!
 
Det är dags att summera ett händelserikt år. 2016 har varit ett år som både nationellt och lokalt präglats av det stora flyktingmottagandet. Behovet av bostäder för nyanlända är stort, och så kommer det vara även under nästa år. Därför pågår det ett aktivt arbete för att skapa bostadslösningar på både kort och lite längre sikt. En trygg boendesituation är en förutsättning för att de nyanlända ska komma igång med sin etablering och många har gjort ett fantastiskt arbete för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. I en artikel i det här numret av Boendenytt kan du läsa mer om hur privata, offentliga och idéburna organisationer samverkar med denna viktiga uppgift.
 
En bostad – ett hem – är grundläggande för ett bra liv, och för de flesta av oss är det en självklarhet. Men det finns de som saknar denna fasta punkt i tillvaron. Under en tvåårsperiod gör staden en satsning med målet att 500 familjer ska kunna lämna en osäker tillvaro och istället få flytta till ett permanent boende. Läs mer om hur det gått i år i artikeln nedan.
 
Ett uppdrag som har några fler år på nacken är ”Staden tillgänglig för alla”. Det inleddes för fem år sedan och rullar på i en ambitiös takt. En färsk rapport visar att majoriteten av stadens 2 800 publika anläggningar nu är inventerade vad gäller enkelt avhjälpta hinder. En artikel och länk till rapporten hittar du längre ner.
 
Att ha fast bostad, att kunna röra sig obehindrat både i hemmet och i staden. Det är viktiga ingredienser i vårt gemensamma strävande för att skapa en jämlik stad. Därför är det med stolthet som jag avslutar med att vända mig till medarbetarna på Boendeavdelningen och alla våra samarbetspartners:
Ni och ert arbete gör skillnad!
 
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Christina Eide
Avdelningschef
Boendeavdelningen, fastighetskontoret
500 barnfamiljer ska få bostad
 
Över 400 barn har lämna ett otryggt liv och fått flytta in i lägenheter med förstahandskontrakt. Det är ett konkret resultat av Göteborgs satsning för att hjälpa barnfamiljer utan ordnat boende.  
 
Under en tvåårsperiod ska sammanlagt 500 barnfamiljer ges möjlighet att få permanent bostad. Fram till och med november i år har närmare 200 familjer tecknat avtal om egna hyresavtal för lägenhet hos något av kommunens bostadsföretag.

Satsningen är ett uppdrag från kommunstyrelsen som en del i ”strategi för nyanlända flyktingar”. Ett pilotprojekt startade i december i fjol där 120 lägenheter hos de allmännyttiga bolagen fördelades till lika många barnfamiljer.

Hälften genom Boplats

Hälften av lägenheterna gick via fastighetskontoret där etableringsenheten inom social resursförvaltning tillsammans med stadsdelarna, Angered, Östra Göteborg och Västra Hisingen nominerade barnfamiljer som saknade fast bostad. Den andra hälften förmedlades genom egen ansökan hos Boplats. För båda grupperna gällde lägenheter om ett, två eller tre rum.

I den andra omgången skedde fördelningen efter samma mönster. Men den här gången var stadens samtliga stadsdelar och Etableringsenheten med och fördelade lägenheterna. Den andra omgången avslutades 30 september. I december startade en tredje omgång där totalt 80 lägenheter fördelas till hushåll som stadsdelarna nominerat.

Göran Leander, chef för affärsutveckling och kommunikation hos Poseidon AB, är den som leder satsningens centrala arbetsgrupp.

Arbetet har gått mycket bra. Alla inblandade har förstått behovet. Att på det här sättet hjälpa ett stort antal barn till bostad känns väldigt tillfredsställande, och värt besväret, säger Göran Leander.

Ökat tryck
Han berättar att arbetet med lägenheterna som förmedlats via Boplats varit mera tids- och resurskrävande än de som gått via socialtjänsten. Det har krävt en del arbete att säkerställa att de sökande uppfyller de uppställda reglerna. Samtidigt har trycket från stadsdelarna varit stort.

I nästa omgång kommer 75 procent av lägenheterna gå via nomineringar från socialtjänsten och 25 procent via Boplats, säger Göran Leander.

Att satsningen delas upp i omgångar beror att det görs avstämningar emellan för att försäkra sig om att satsningen når de familjer som har störst behov. För att kartlägga hur många nyanlända barnfamiljer som placerats ut i stadsdelarna genomfördes nyligen en enkät. Resultatet har varit vägledande för fördelning mellan stadsdelarna.

Målet för hela satsningen är att 500 lägenheter ska lämnas och barnfamiljerna vara inflyttade före årsskiftet 2017/2018.
Antalet bostadslösa familjer minskar
 
Antalet barnfamiljer som saknar bostad i Göteborg minskade från 246 till 214 familjer. Det visar en kartläggning som gjorts över en åttamånadersperiod. Störst har minskningen varit i Angered. I mars fanns 64 bostadslösa barnfamiljer i stadsdelen. I november hade antalet minskat till 39 familjer.
 
Bakom kartläggningen, i stadens tio stadsdelar, står fastighetskontoret tillsammans med socialtjänsten. Vid två tillfällen skickades en enkät ut till stadsdelarna. I mars fanns sammanlagt 246 bostadslösa barnfamiljer med sammanlagt 641 barn. Familjerna bodde i tillfälliga boenden som vandrarhem, hotell eller jourlägenheter. Deras huvudsakliga problem var avsaknad av bostad, men i övrigt var de inte i behov av stöd.

När enkäten gjordes om i november visade det sammanlagda resultatet en minskning med 32 familjer och 63 barn.
SDF Angered kunde redovisa störst minskning bland stadsdelarna mellan de båda mättillfällena. Antalet familjer hade minskat från 64 till 39 och det var 47 färre barn som var hemlösa.

Johan Skaghammar är enhetschef på resursenheten vuxna i SDF Angered

 – Jag tror att det är flera faktorer som är förklaring till att vi nått det här resultatet, säger Johan Skaghammar.

Han berättar att enheten startat ett bosökarforum där familjerna uppmanas komma en gång i veckan för att få hjälp med att aktivt söka bostad. Det kan handla om att se över profilen på Boplats, att göra den bredare för att flera bostäder ska passa. Men också att ha bättre kolla på andrahandsuthyrningar eller bostäder i andra kommuner.

– Det här kan ses som ett sidouppdrag som ligger utanför vårt arbetsfält, men vi känner att vi måste anpassa oss till den verklighet vi lever i, säger Johan Skaghammar och nämner även det vräkningsförebyggande arbetet som en faktor som bidragit till den positiva utvecklingen.

Satsningen på lägenheter i allmännyttan, där socialtjänsten i stadsdelarna nominerar barnfamiljer, har också på ett konkret sätt medverkat till minskningen.

– Vi har också förändrat vår handläggning, och försöker arbeta mer förebyggande. Det blir så mycket svårare om familjen kommer hit när de hamnat i ett akut läge. Vi uppmanar dem att komma så snart de vet vad som ska hända. Då har vi större chans att hjälpa dem, säger Johan Skaghammar.
Bostadsanpassningsenheten informerar
 

Information på Boendeportalen
För dig som skriver intyg för bostadsanpassning vill vi påminna om att det på Boendeportalen under fliken ”Intygsskrivare” finns mycket information.
Där hittar du bland annat:   
  • hur man skriver intyg
  • rollen som intygsskrivare
  • intygets syfte
  • intygets innehåll
  • åtgärdsförslagets syfte
Där finns även svar på vanligt förekommande frågor, under fliken Frågor & svar (FAQ).
 
Inför en hissinstallation
Vi får in många ansökningar om hissar och ibland är det bråttom att få hissen på plats.  Informera gärna sökande inför en bostadsanpassning om att det ofta tar lång tid innan hissen är installerad och klar. Detta beror bland annat på att delar till hissar ofta måste måttbeställas och leveranstiden är då upp till 8 veckor. Totalt räknar vi med att det tar minst 3-4 månader innan en hiss är installerad och kan börja användas.  
 
Foton vid hembesök
I enklare ärenden kan du som intygsskrivare underlätta för oss genom att ta foton vid ditt hembesök och skicka till oss. Det kan exempelvis vara foton på entrén till ett flerbostadshus, där sökande har behov av ramp, eller foton på ett badrum. Bor sökande på öarna kan vi spara mycket tid om vi inte behöver göra hembesök. Skicka foton till: bostadsanpassning.fk@fastighet.goteborg.se
Majoriteten av stadens anläggningar inventerade
 
Drygt 64 procent av stadens cirka 2 800 publika anläggningar är nu inventerade vad gäller tillgänglighet.
Det framgår av den lägesrapport om enkelt avhjälpta hinder som överlämnades till fastighetsnämnden vid sammanträdet på måndagen 12 december. 

Fastighetskontoret har uppdraget att samordna och processleda arbetet med inventering och uppföljning gällande tillgänglighet i staden – ”Staden tillgänglig för alla”. Uppdraget innebär att stadens förvaltningar och bolag ska inventera sina publika lokaler och offentliga miljöer för att bedöma vilka enkelt avhjälpta hinder som är kvar att åtgärda. 

Information om tillgängligheten i publika lokaler och på offentliga platser ska finnas på respektive verksamhets enhetssida på goteborg.se.

Målet är att Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla och att alla enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade innan utgången av 2018. Med det målet menar fastighetskontoret att staden etablerat ett arbetssätt som ska användas löpande efter 2018.

Av rapporten framgår att inventeringar och åtgärder är mycket stora arbeten. Förvaltningar och bolag behöver kontinuerligt arbeta med detta eftersom nya verksamhetslokaler tillkommer, läggs ner eller så sker förändringar i befintliga lokaler.

I budgeten för 2016 är 20 miljoner kronor avsatta som kommuncentral post för åtgärder mot enkelt avhjälpta hinder. Nästa år avsätts ytterligare 25 miljoner kronor.

Fokus ska läggas på att öka kunskapen om tillgänglighet inom stadens förvaltningar och bolag.
 
Här hittar du rapporten:
Staden tillgänglig för alla - Lägesrapport om enkelt avhjälpta hinder 2016
Fem korta frågor till Patric – nyanställd på bostadsenheten, fastighetskontoret
 
 
Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är i grunden mentalskötare och undersköterska.

Var arbetade du innan du började här på fastighetskontoret?
Jag är utlånad från socialresursförvaltning stöd och habilitering där jag jobbat som behandlingsassistent i ca 15 år.

Vad visste du om fastighetskontoret innan du kom hit?
Det jag visste om Fastighetskontoret innan var att de hade hand om kommunala kontrakt, dit vi även skickade referensintyg för våra boende som skulle ut på den öppna bostadsmarknaden.

Vad ska du jobba med på bostadsenheten?
Jag skall arbeta som uthyrare på bostadsenheten främst mot nyanlända som skall placeras på Lilleby camping.

Vad är roligt/bra med ditt nya jobb på bostadsenheten?
Nya arbetsuppgifter, nytt tankesätt, nya miljöer, nya medarbetare och få "spetsa" till hjärnan lite mer.
Arbetet med boende för nyanlända har burit frukt
 
Boenden för årets tillskott av nyanlända, 880 personer, har ordnats. Orosmolnet har flyttats till nästa års andra kvartal då mängden nyanlända ökar samtidigt som en del av boenden som används kan försvinna. Så sammanfattar Bengt Delang läget för en av årets hetaste politiska frågor.

Bengt Delang fick i mitten av oktober uppdraget att samordna arbetet med bostadsförsörjningen, med prioritet på nyanlända. Sedan dess har han sett till att organisera och strukturera arbetet. Det handlar exempelvis om regelbundna möten med olika förvaltningar. Till sin hjälp i arbetet har han engagerat Peter Sätterberg, tidigare på lokalsekreteriatet och Birgitta Branegård, mångårig medarbetare på fastighetskontoret.

– Vi är alla tre pensionärer. Det har den fördelen att vi kan ha fullt fokus på den här viktiga frågan. Dessutom har vi tillsammans stor erfarenhet och förstår problematiken väl, säger Bengt Delang. som med sina tidigare arbeten som stadsbyggnadsdirektör och stadsdirektör har god kunskap om staden, dess bolag och förvaltningar, och dessutom ett väl utvecklat nätverk.

– Nu känns det som att stadens beredskap är god. Vi har fått fram de boenden för de 880 nyanlända som anvisats till Göteborg i år, säger Bengt Delang.

Han beskriver hur det varit ett stort pussel att lägga, en dammsugning av stadens boenden och lokaler. Hur tilltänkta boenden ibland har fått strykas på grund av tekniska brister eller för att brandsäkerheten inte kunnat uppfyllas. 
Under arbetet som innehåller både långa och korta tidsperspektiv har det varit viktigt att få fram en ”beredskapsplan” med akutlösningar att ta till om övriga lösningar inte fungerar.

– I planen finns det med sovplatser i gymnastikhallar. Något vi hoppas slippa att tillgripa. Istället vill vi ta fram långsiktiga lösningar som ger humana boenden, säger Bengt Delang.

Bland kontakterna som knyts nämner han dialog med kyrkliga organisationer och privata värdar som utlovat sammanlagt drygt 100 bostäder.

Under nästa år har Migrationsverket aviserat att närmare 1 400 nyanlända kommer att anvisas till Göteborg.

– Om det kommer många nyanlända under våren kan vi få problem. De temporära bostäderna i frihamnen är då inte inflyttningsklara. Samtidigt blir vi av med boenden i Frölunda och Backa där byggnaderna ska rivas för att ge plats åt nya permanenta bostäder, säger Bengt Delang.