inför konferensen i Skellefteå 29 mars
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Snart ses vi!
 
Den 29 mars är det äntligen dags! Då får vi från SKL, Inera AB och SKL Kommentus träffa er i Skellefteå för att lyssna till era utmaningar och behov. Vi vill diskutera hur digitalisering skulle kunna bidra till att förenkla och effektivisera, och vad som är viktigast för er att vi prioriterar i kommande handlingsplaner. 
 
Eftersom vi vill använda tiden i Skellefteå för dialog, har vi sammanställt material och filmer som beskriver pågående arbete och vad vi ser fram emot att prata med er om. 

Per Mosseby och Åsa Zetterberg, SKL
 
Tillsammans för en smartare välfärd
Skola och lärande
 
Skolan är ett av de områden där det idag finns många digitala lösningar. Inte minst används digitala hjälpmedel i undervisningen på de allra flesta skolor. Det finns också forskning som visar en tydlig koppling mellan digitala arbetssätt och lärande.

SKL ser också att digitalisering kan bidra till förbättringar inom flera områden i skolan, och det finns därför ett stort behov av en nationell kraftsamling för skolans digitalisering. 
 
Skolans digitalisering - vad kan vi lösa tillsammans?
Hälsa och omsorg
 
När fler blir äldre ökar kommunernas utmaning inom hälsa och omsorg. Västerås är en av de kommuner som på många olika sätt använder digitala tjänster i omsorgen - Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, kommer att beskriva detta på konferensen.

Men vad svär ni åt, ni som jobbar med hälsa och omsorg - och hur kan vi tillsammans göra bättre med digitaliseringens hjälp?

Mer tid för det personliga mötet
Vård och hälsa
 
Utvecklingen av e-hälsa har pågått i många år i Sverige, inte minst med hjälp av Inera AB. Bolaget har hittills stöttat landsting och regioner i deras utveckling. Genom att kommunerna nu kan bli delägare, ökar möjligheterna för kommuner, landsting och regioner att jobba tillsammans för en ökad patientsäkerhet, en mer tillgänglig vård och inte minst för att använda de samlade resurserna mer effektivt. Den nya e-hälso-visionen är också tydlig i att den omfattar även den kommunala hälso- och sjukvården.

Det finns många möjligheter men också en del hinder - vad ser ni, vad behöver vi prioritera i det fortsatta arbetet?

E-hälsa och digitala arbetssätt i vården
Tillväxt och samhällsbyggnad
 
När samhällsstrukturen förändras och invånarna blir alltmer digitala, växer också utmaningen i samhällsplaneringen. Det finns många processer som kan bli enklare, både för invånarna och berörda organisationer.

För att främja tillväxten handlar det också om att underlätta för nya företag att etablera sig - ett exempel är restaurangföretag, där alla tillståndsprocesser nu håller på att förenklas. Och utbyggnaden av bredband är ofta en förutsättning för att annat ska fungera.

Hur ska vi tänka tillsammans för en smartare samhällsbyggnad?
Integration och arbete
 
Med många nyanlända i samhället ställs kommunerna inför nya utmaningar. Här kan digitaliseringen underlätta, t.ex. genom fjärrundervisning eller genom digitala tolktjänster.

Digitalisering kan också underlätta matchning med arbetsmarknadens behov. Men vilka är era största utmaningar, vad är viktigast för er att vi tillsammans satsar på att utveckla?

Hur blir vi bättre tillsammans?
Demokrati och delaktighet
 
Digitalisering som hjälp och stöd fungerar bäst om vi vet vilka invånarnas behov är - som patienter, brukare, biblioteksbesökare, elever... deras kompetens och engagemang kan hjälpa oss att prioritera och utveckla rätt saker.

Digitaliseringen i sig bidrar också till att det kan vara enklare att kommunicera med invånarna - hur gör vi det på bästa sätt?

Låt invånarna vara med i utvecklingen!
Grundläggande förutsättningar
 
För all digital utveckling krävs vissa grundläggande förutsättningar - standarder, infrastruktur, arkitektur. Men också gemensam syn på ledning och styrning.

SKL presenterar nu en konkret handlingsplan för detta, med mål och insatsområden, både för den nationella nivån och för vad som behöver göras på lokal och regional nivå.

Hur kan vi tillsammans jobba med grundläggande förutsättningar?
 
Genom att medverka på konferensen, vill SKL, Inera AB och SKL Kommentus föra en dialog med konferensdeltagarna för att få veta mer om idéer, behov, önskemål och prioriteringar i den digitala utvecklingen i Västerbotten.

De prioriterade behoven kommer sedan att utgöra en av grunderna för konkreta handlingsplaner för de kommande åren. Handlingsplanerna ska beskriva vilka nationella/gemensamma insatser som ska göras för att öka takten i verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering i offentlig sektor och därmed skapa en smartare välfärd.
Smartare Välfärd på Facebook
Smartare Välfärd på Twitter